Shchekotikhina-Pototskaya, Alexandra Vasilievna, Inv.Nr. Ru/II/1